fbpx

พัฒนาศักยภาพการบริการผ่านภาษาใจ

สิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันกับชาวจิตเวชโคราชวันนี้คือ

การบริการ = การช่วยเหลือ หรือดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

การบริการที่ดี = การให้ความช่วยเหลือด้วยความมีเมตตากรุณาอย่างจริงใจ ผู้ให้สัมผัสได้ถึงคุณค่าผู้รับสัมผัสได้ถึงความประทับใจ

ตราบใดที่ชีวิตยังต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น การบริการไม่ใช่เพียงอาชีพ แต่คือส่วนสำคัญในการมีชีวิต

ถ้าความสัมพัันธ์ที่ดีคือส่วนสำคัญของความสุข การรู้จักใช้ศักยภาพการบริการ คือกระบวนการนำมาซึ่งความสุข

spiritual services = service mind + service heart + service body

service mind = มุมมอง,องค์ความรู้,ความเชื่อ , ปัญญา “เอิ้นเชื่อว่า #การบริการคือการทำความดี”

Service heart = ใจที่มีความเมตตา ,กรุณา,ยินดี และเป็นกลาง (พรหมวิหาร 4)

Service body = การลงมือกระทำผ่านความรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะ และปัญญา

ทั้งสามส่วนต้องทำงานเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ผ่านการสือสารโดยมีสติเป็นตัวกลาง

เราไม่สามารถทำให้คนอื่นมี spiritual service ได้ แต่เราเริ่มต้นฝึกฝนใจตัวเองได้ แม้ต้องใช้เวลา แต่สุดท้ายจะนำมาซึ่งความสุข

เราจะสามารถสร้างองค์กรหรือสังคมแห่งความสุขได้ เมื่อตัวเราเป็นต้นแบบที่ดี และเกิดการเลียนแบบที่ดี

.

ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่มาร่วมสร้างสีสัน บรรเลงดนตรี และจัดกระบวนเรียนรู้ร่วมกัน Payap Kaewkred

.

ขอบคุณเจ้เหมียวที่หาเรื่องให้สนุกตลอดเวลา จิรัฐิติกาล ดวงสา

2 พค 61 
หมอเอิ้นพิยะดา 
จิตแพทย์ / นักแต่งเพลง