fbpx

มหัศจรรย์ดนตรีกับการกระตุ้นพัฒนาการ ครั้งที่ 2

มหัศจรรย์ดนตรีกับการกระตุ้นพัฒนาการ ครั้งที่ 2

การฝึกดนตรีและการกระตุ้นให้เด็กรักดนตรีที่ดีนั้น ผู้ปกครอง ครู หรือผู้มีหน้าเกี่ยวข้อง ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กในช่วงที่เด็กอายุยังน้อย และหากสามารถเริ่มต้นจัดประสบการณ์ดนตรีได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีกับเด็กมากเท่านั้น ทักษะการฟัง การร้อง และการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่เหมาะกับวัย สามารถกระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็กทุกมิติ อาทิ กระบวนการคิด สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ การอยู่ร่วมในสังคม รวมไปถึงปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หากเด็กมีพัฒนาการครอบคลุมความสามารถทุกด้าน เด็กๆเหล่านั้นก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปได้ ดังนั้นผู้ปกครอง ครู หรือผู้เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ไม่ควรปล่อยปะละเลยและทำให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ดนตรี จนส่งผลให้เด็กขาดพัฒนาการที่พวกเขาเหล่านั้นควรจะได้รับ

การจัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ดนตรีกับการกระตุ้นพัฒนาการ” เป็นการจัดกิจกรรมดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเลย โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน ได้ความรู้ควบคู่ไปพร้อมกับความสุนทรีย์ และเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นให้แก่เด็ก โดยตั้งวัตถุประสงค์กิจกรรมไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์

1 เด็กมีสุนทรียะภาพมีความซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์

2 เพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็ก

3 เด็กสามารถร้องเพลง และปฏิบัติเครื่องดนตรีได้เหมาะสมตามวัย

4 เด็กมีทักษะการฟังและมี Inner Hearing (เสียงในหัว จำเสียงได้)

กิจกรรม

1 ฝึกทักษะโสตประสาท ( Scale Major และ Scale ในเพลง เมนูไข่ )

2 ฝึกขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เมนูไข่”

3 ฝึกทักษะดนตรีในรูปแบบ Body Percussion

4 ฝึกร้องประกอบ Body Percussion

5 ร้องประกอบเครื่องดนตรี ( Piano Accompany.)

นัดหมาย ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560

กิจกรรมจัดขึ้นที่ รร เลยพาวิลเลี่ยน ลงทะเบียนที่ ร้านเพลินคอฟฟี่นะคะ